اصول كلی نگهداری يا تاخیر در فساد مواد غذايی

اصول كلی نگهداری يا تاخیر در فساد مواد غذايی

با شناسايي عوامل فساد، تدابيري كه براي حذف و كنترل آن ها به كار گرفته مي شود مي تواند سبب نگهداري يا تاخير در فساد مواد غذايي شود

سایر

تفاوت بین تونل انجماد و سردخانه

آشنايی با فرآيند بسته بندی انواع گوشت

‫روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ