‫روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ

‫روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ

میوه وسبزی پس از تولید وبرداشت از مزارع و باغات باید به طریق مناسب برای زمان کمبود ، نگهداری و یا فراوری گردد،در غیر اینصورت

سایر

تفاوت بین تونل انجماد و سردخانه

آشنايی با فرآيند بسته بندی انواع گوشت

اصول كلی نگهداری يا تاخیر در فساد مواد غذايی